Tissé Wilton polyamide

Mezzo colour mix 2012-0641